“იმედის” თვითრეგულირებამ MDF-ის და TDI-ის საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა

14 თებერვალს ტელეკომპანია “იმედის” თვითრეგულირების ორგანოს სააპელაციო კომისიამ გადაცემა “სხვა რაკურსის” სიუჟეტთან – “მედრესეში მიბარებული ბავშვები” დაკავშირებით შესული საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. “მედიის განვითარების ფონდი”, “ქართველ მუსლიმთა ურთიერთობა” და “ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტუტი” საჩივარში განმარტავდნენ, რომ სიუჟეტში “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” ხუთი მუხლი (14. 9, 18. 2, 33. 1 – 2, 44. 1, 47.11) იყო დარღვეული.

ტელეკომპანია “იმედის” თვითრეგულირების ორგანოს სააპელაციო კომისიამ 14 თებერვალს გააუქმა თვითრეგულირების საჩივრების განმხილველი კომისიის 2015 წლის 8 იანვრის გადაწყვეტილება, რომლითაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს საჩივრის განხილვაზე ვადის დარღვევის საფუძვლით ეთქვათ უარი. სააპელაციო კომისიამ მიიჩნია, რომ საჩივრის წარდგენა კანონმდებლობით დადგენილ 10 დღის ვადაში მოხდა, რის გამოც ქვედა ინსტანციის გადაწყვეტილება გააუქმა.

მართალია, კომისიამ სააპელაციო საჩივრის ავტორები დაინტერესებულ მხარეებად არ მიიჩნია, და საქმის არსებით განხილვაში არ შევიდა, მაგრამ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილში დაავალა ტელეკომპანიის ადმინისტრაცია, უზრუნველეყო გადაცემის სარედაქციო ჯგუფისათვის სადავო საქმის მასალების გაცნობა და მიეცათ რეკომენდაცია შემდგომი დარღვევების პრევენციის მიზნით. სამოტივაციო ნაწილში კომისია გადაცემის შემოქმედებით ჯგუფს მოუწოდებს, სადავო სიუჟეტი არასრულწლოვანთა დაცვის, ზუსტი ინფორმაციის მიწოდების, მრავალფეროვნების, თანასწორობისა და ტოლერანტობის პრინციპების დაცვისა და ყოველგვარი დისკრიმინაციის აღმოფხვირს სახელმძღვანელო რეკომენდაციების გათვალისწინებით დეტალურად განიხილონ.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: