არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება ქობულეთში მუსლიმი თემის უფლებების შეზღუდვის ფაქტებზე  

24 სექტემბერი, 2014

ხელმომწერი ორგანიზაციები კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ შეშფოთებას, ქობულეთში მუსლიმი მოსწავლეებისთვის პანსიონის გახსნასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუწყნარებლობის ფაქტებზე. ამავდროულად, მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, განახორციელოს დაუყოვნებელი და ეფექტური ღონისძიებები მუსლიმი თემის დარღვეული უფლებების, მათ შორის, რელიგიის თავისუფლებისა და განათლების უფლების აღსადგენად.

(more…)

რელიგიური დისკრიმინაციისა და კონსტიტუციური სეკულარიზმის კვლევა საქართველოში

ნაშრომში „რელიგიური დისკრიმინაციისა და კონსტიტუციური სეკულარიზმის კვლევა საქართველოში“ წარმოდგენილია რელიგიური დისკრიმინაციის საფუძველზე ჩადენილი სამართალდარღვევების, რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოსა და სახელმწიფოს პრაქტიკის ანალიზი; ასევე, სეკულარობის პრინციპებთან მიმართებით პოლიტიკოსების რიტორიკის შეფასება.

საკანონმდებლო ჩარჩოსა და რელიგიის თავისუფლების დაცვის კუთხით სახელმწიფო პრაქტიკის ანალიზი აჩვენებს, რომ რელიგიის საფუძველზე დისკრიმინაციის აღკვეთისა და სეკულარიზმის თვალსაზრისით, საქართველოს კანონმდებლობაში (საგადასახადო და საბაჟო, ზოგად და უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობა, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი) რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მანდატსა და რელიგიური გაერთიანებებისთვის საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესში არსებობს ხარვეზები.  თუმცა, რელიგიური უმცირესობების მწვავე პრობლემები განპირობებულია იმდენად არა ნორმატიული აქტებით, რამდენადაც ამ აქტების დისკრიმინაციული აღსრულების წესით. ეს იკვეთება სხვადასხვა სფეროს საჯარო მოხელეების ქცევაში: მშენებლობის ნებართვების გაცემა, სისხლისსამართლებრივი და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი მართლმსაჯულების აღსრულება რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებულ დანაშაულებზე,  საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეულ საკუთრებაზე, განსაკუთრებით, საკულტო ნაგებობებზე უფლებების აღდგენა.

მედიაში გამოქვეყნებული საჯარო განცხადებების ანალიზი აჩვენებს, რომ რელიგიასა და რელიგიურ ინსტანციებთან ამა თუ იმ სახით დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების კომენტირებისას, პოლიტიკოსები, სახელმწიფო და საჯარო მოხელეები, ზოგჯერ არ იცავენ რელიგიური ნეიტრალურობის პრინციპს და სიტუაციას აფასებენ მიკერძოებულად, პირადი რელიგიური პოზიციიდან ან მეინსტრიმული რელიგიური კონიუნქტურიდან გამომდინარე.

კვლევაში გამოიკვეთა, რომ საჯარო მოხელეები „უმრავლესობის დაკვეთით“ რელიგიური უმცირესობებისადმი ხშირად დისკრიმინაციულ პოლიტიკას ახორციელებენ. ეს რელიგიური გაერთიანებების უფლებების უხეშ დარღვევასა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ პრეფერენციულ მოპყრობაში ვლინდება. შესაბამისად, რელიგიურ გაერთიანებებს არ ეძლევათ საშუალება საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული უფლებებით თანაბრად ისარგებლონ.

კვლევა მოამზადა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI) აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის „საქართველოში საჯარო  პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო  საზოგადოების განვითარება“ (G-PAC) ფარგლებში, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

Study of Religious Discrimination and Constitutional Secularism

The analysis of the legal framework and administrative practices for protection of religious freedom demonstrates, that there is a whole range of problems from the perspective of prevention of religious discrimination  in the tax and customs legislation, basic and high education legislation, Law of Georgia on State Property, mandate of the State Agency of Religious Affairs and in the rule of compensation of damages inflicted by the Soviet Union. However, the most acute problems posing religious minorities are emanated not by normative acts, per se, but the behavior of the public officials in different areas, be it construction permission process, enforcement of criminal or administrative justice on the facts of religiously-motivated offences or restitution of ownership on the property taken away in the Soviet period, particularly on religious buildings.

The analysis of the public statements covered by media, also demonstrates, that commenting on the important facts somehow related to religion or religious institutions, some politicians, state and public officials do not observe the principle of religious neutrality and provide biased evaluation of the situation, based on personal religious convictions or influenced by the mainstream religious conjuncture.

The findings indicate that the public officials often undertake discriminatory policy towards the religious minorities at the demand of majority, which takes form of flagrant violation of religious organization and preferential treatment towards the Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church. Thus, the religious organizations in Georgia have no possibility to enjoy the equal rights provided by the legislation of Georgia. The present situation poses a challenge to all the branches of Government of Georgia, particularly the Prosecutor’s Office and the Judiciary to focus on the possible motive of religious intolerance of public officials or any other person, when dealing with the cases affecting the interests of religious minorities, to  scrutinize strictly and prevent effectively religiously motivated offences, particularly facts of abuse or misuse of public authority motivated by religious intolerance. This is a must for secular development of Georgia, for fostering the tolerant environment and safeguarding the equality for religious organizations.

The project was implemented by the Tolerance and Diversity Institute (TDI) in the framework of The East-West Management Institute’s (EWMI) Policy, Advocacy, and Civil Society Development in Georgia (G-PAC) Program, funded by United States Agency for International Development (USAID). The project is made possible by the generous support of the American people through the USAID.

განცხადება ისლამოფობიის მორიგი ფაქტის შესახებ

10 სექტემბერი, 2014

გვსურს, გამოვეხმაუროთ 10 სექტემბერს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მუსლიმთა მიმართ რელიგიური შეუწყნარებლობის გამოვლენის ფაქტს.

როგორც მედიით გახდა ცნობილი, ქობულეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, რომლებიც თავს მართლმადიდებელ მრევლს მიაკუთვნებენ, ლერმონტოვის ქუჩა #13-ში მდებარე მუსლიმთა პანსიონატის გახსნა გააპროტესტეს. შეკრებილებმა შენობის შესასვლეთან დაკლეს ღორი და მისი თავი კარზე დაკიდეს. პანსიონატის დახურვის მოთხოვნით, მათ ქუჩაც ჰქონდათ გადაკეტილი.

(more…)